Garantibetingelser for Schlüter®-LIPROTEC-systemet

 1. Generelt
  Firmaet Schlüter-Systems KG garanterer køberen en fejlfri drift af tubeindkapslede LED-strips og de tilhørende elektriske komponenter i en periode på 2 år fra salgsdatoen, inden for rammerne af efterfølgende bestemmelser. For permanent monterede LIPROTEC-produkter som f.eks. profiler og endekapper er garantiperioden på 5 år fra købsdatoen. Såfremt en mangel rapporteres til os skriftligt inden for den nævnte periode, har vi ret til, inden for rammerne af garantien, at levere en erstatningslevering af det defekte produkt eller produktkomponenterne, gratis for køberen. Opfyldelsesstedet er i den forbindelse leveringsstedet for den respektive grossist. Schlüter-Systems KG er desuden ikke forpligtiget til at yde erstatning i forbindelse med udgifter og skader, medmindre køberen beviser forsæt eller grov uagtsomhed over for Schlüter-Systems KG. Køberen kan kun gøre erstatningskrav gældende ved forelæggelse af et bevis med henblik på køb eller levering.
   
 2. Garantiforpligtelse
  Garantiforpligtelsen for Schlüter-Systems KG bortfalder, hvis køberen ikke overholder de efterfølgende henvisninger og foranstaltninger, og den opståede mangel kan tilskrives dette. Køberen skal kunne redegøre for og bevise, at henvisningerne og foranstaltningerne er blevet fulgt og overholdt i fuldt omfang, og at Schlüter-Systems KG er ansvarlig for den påståede fejl på produktet eller produktkomponenterne.
   
 3. Garantirettigheder
  Køberens lovmæssige garantirettigheder bliver ikke begrænset af disse garantibetingelser, hvis de ikke bliver udelukket effektivt af de forinden nævnte forskrifter.
   
 4. Henvisninger

  4.1
  Det skal understreges, at et særligt kendskab til planlægning såvel som til installation af LED-anlæg er påkrævet. Det anbefales at lade en el-installatør udføre arbejdet ved omfattende LED-anlæg. Idrifttagningen af strømforsyningen må kun udføres af en elektriker, der er autoriseret til dette. Den korrekte anvendelse, opbevaring og integrering af komponenterne eller produkterne ligger uden for Schlüter-Systems KG's indflydelsessfære, og er derfor udelukkende køberens ansvar.

  4.2
  Derudover gør vi under alle omstændigheder opmærksom på, at det er op til køberen at bestemme og tage højde for minimums-, maksimal- og inddelingslængder, samt for minimale og maksimale belastninger for moduler eller kabler, inden for rammerne af planlægningen og den faktiske udførelse. De enkelte komponenter og produkter skal afstemmes korrekt i forhold til hinanden (som f.eks. med henblik på belastninger, kabelegenskaber og styringssystemer).

  4.3
  Der skal under alle omstændigheder tages højde for, at det handler om følsomme elektronikkomponenter, hvor en omhyggelig og forsigtig håndtering er nødvendig i forbindelse med opbevaring, montering og anvendelse af tubeindkapslede LED-strips. Vær opmærksom på og overhold de yderligere henvisninger i den tekniske håndbog for Schlüter-LIPROTEC-PRO, i vejledningerne, såvel som oplysninger og indhold i produktdatabladene.

  4.4
  Vi gør opmærksom på, at en kulørt lysblanding (rød/grøn/blå) kun anbefales, når der udtrykkeligt er ønsket en farvegengivelse, som ikke er hvid. Det er principielt muligt at fremstille farven hvid ved hjælp af farveblandingen, men dette medfører i en permanent indstilling, at en maksimal ydelse af komponenterne er påkrævet, hvilket ikke mindst fører til en reduktion i levetiden. Dette gør sig ikke gældende ved anvendelse af hvid LED for RGB+W tubeindkapslede LED-strips. Kun den konsekvente anvendelse af vores produkter med de respektive produktkomponenter kan danne grundlaget for en funktionel anvendelse. Hvis der anvendes produkter fra tredjeparter ved udskiftning eller kombination af LIPROTEC-produkter eller produktkomponenterne, er det ikke længere muligt for Schlüter-System KG at udføre kontrol, og garantien bortfalder. Dette gør sig særligt gældende, men ikke endegyldigt, ved udskiftning og/eller ved kombination af styringssystemer, eftersom der ved produkter fra tredjeparter ikke er nogen garanti for kompatibilitet.

  4.5
  PRO-System: For at muliggøre en efterfølgende udskiftning af LED-strips, skal der tages højde for tilstrækkelig kabellængde som førings-reserve i monteringsprofilerne, i forbindelse med planlægningen af kabelføringen.
  EASY-system: For at muliggøre en efterfølgende udskiftning af tubeindkapslede LED-strips, skal der tages højde for den relevante P&P-hulvægsdåse ved planlægningen af kabelføringen. Hulvægsdåsen muliggør den reversible adgang til stikket, som findes i LED-modulet.

  4.6
  PRO-System: De principielt opnåelige driftstimer for LED er på ca. 30.000 til 40.000 timer, alt efter omgivelsestemperaturen. Yderligere oplysninger om driftstimer og levetid for tubeindkapslede LED-strips findes i de respektive datablade. Visse lysstyrke- og farveafvigelser som følge af produktionsrelaterede processer inden for LED-området anses for at være normalt og acceptabelt. I den forbindelse kan afvigelser også opstå som følge af forskellige produktionsprocesser ved blanding af de forskellige batches – f.eks. pga. delleveringer, efterfølgende leveringer osv.. Den størst mulige farve-ensartethed kan kun opnås, hvis der anvendes komponenter fra den samme batch under udførelsen af ​​den respektive ordre.
  LIPROTEC-PRO-systemet er ikke egnet til anvendelse i en damp- eller tørsauna.
  EASY-System: LIPROTEC-EASY-systemet kan anvendes i en dampsauna (op til mask. 65 °C). Her er det muligt, at de opnåelige antal driftstimer reduceres.

  4.7
  Afkortning af tubeindkapslede LED-strips: LED-stripsene er forseglet vandtæt i enderne fra fabrikken. Afkortning af tubeindkapslede LED-strips må kun udføres med egnet værktøj (PROCUT-saks). Hvis det er nødvendigt at afkorte tubeindkapslede LED-strips, skal personen, som udfører arbejdet, kontrollere at skærekanten er forseglet i overensstemmelse med IP-standarderne. Overhold arbejdstrinnene i de pågældende vejledninger.

  4.8
  Styringen af LED-systemer kan f.eks. udføres vha. Bluetooth®-receiver og mobile terminaler. Bluetooth® er en gængs standard på verdensplan, som nu til dags bliver anvendt på mobile terminaler i forskellige versioner. Som følge af de software-tilpasninger, som producenten af terminalerne udfører, kan ydelsen og kompatibiliteten være begrænset, eller muligvis ikke for hånden, og vi påtager os i den forbindelse på ingen måde ansvaret.
  Yderligere oplysninger findes i terminalens betjeningsvejledning. Terminalen er ikke omfattet i leveringen.  
   
 5. Foranstaltninger vedr. installation
  Inden montering af Schlüter-LIPROTEC-produkter, her især LED-komponenter (f.eks. anbringelse af LED-strips i støtteprofiler), skal der tages højde for følgende:

  5.1
  Ved fastklæbning af LED-strips og tubeindkapslede LED-strips skal det være muligt at trykke let mod dem med rene fingre. Tubeindkapslede LED-strips må under ingen omstændigheder belastes mekanisk under installationen.

  5.2
  Ligegyldigt hvilken type profil, kabelføringer bliver ført igennem, her især profiler af aluminium, skal der afgrates på begge sider for at undgå, at kablet bliver beskadiget. Vær ligeledes opmærksom på, at alle forekommende spåner (f.eks. pga. boringer, savning, afgratning etc.) skal fjernes under installationen, eftersom der ellers er fare for kortslutning- eller brokobling.

  5.3
  PRO-system: Kontrollér, at installationen foretages med korrekt polaritet (plus, minus og signalledninger). Om nødvendigt skal yderligere oplysninger indhentes.
  EASY-System: Etablér forbindelse ved at stikke LED-modulernes stik vha. positioneringsfanen i kablets LED-bøsning, indtil der høres en kliklyd. Det er ikke tilladt at afmontere stik eller bøsninger.

  5.4
  Pro-System: Anvend udelukkende egnede rengøringsmidler, som muliggør en vedvarende fastklæbning af LED-strips i profilerne. Sørg for, kun at anvende egnede rengøringsmidler, når f.eks. diffuserende skærme bliver rengjort. EASY-System: Inden isætning af tubeindkapslede LED-strips skal profilerne rengøres med et egnet rengøringsmiddel, for at fjerne alle rester fra monteringsprofilen. LED-slangen skal anbringes i monteringsprofilen ved at trykke den let ind med hånden. LED-slangen må kun rengøres med gængse rengøringsmidler, uden opløsningsmidler og skurende stoffer.

  5.5
  Sørg for, at der bliver udført en funktionstest (som f.eks. ved hjælp af en testmontering) inden den endegyldige montering.

  5.6
  Vær opmærksom på de nationale sikkerhedsforskrifter, både i forbindelse med installation såvel som ved drift og reparation af LED-moduler. Om nødvendigt skal relevante oplysninger indhentes forinden.

  5.7
  I forbindelse med planlægningen og udførelsen skal der tages højde for, at der ved såkaldte lukkede LED-systemer er adgangsmuligheder/revisionsmuligheder hvad angår de enkelte komponenter (elektriske komponenter osv.). Vær i den forbindelse opmærksom på, om der er taget højde for tilstrækkeligt termomanagement (ventilation).
Illustreret prisliste LIPROTEC 2019
Yderligere informationer

LIPROTEC brochure som download

Brochure som PDF